Sunday, August 12, 2012

زیبایی در دل ویرانی ،نگاه کودکی که از زیر آوار زنده بیرون آمده.

No comments:

Post a Comment