Tuesday, February 28, 2012

نه به انتخابات فرمایشی

نه به انتخابات فرمایشی

حمید مقدسی – پوستر آزادی

به یاد دانشجوی زندانی کوهیار گودرزی

حکم ٣ سال زندان سعید جلالی‌ فر در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

حکم ٣ سال زندان سعید جلالی‌ فر در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

برای سعید…

برای سعید…

Monday, February 27, 2012

بخشنامه آموزش و پرورش در خصوص شناسایی و معرفی دانش آموزان بهایی در مدارس

بخشنامه آموزش و پرورش در خصوص شناسایی و معرفی دانش آموزان بهایی در مدارس

محمد داوری

کش ندهید، با تشکر امضا، دیکتاتور

کش ندهید، با تشکر امضا، دیکتاتور

Free Saeed Malakpour . 7000 individuals from around the world have signed petition

Free Saeed Malakpour . 7000 individuals from around the world have signed petition