Monday, June 13, 2011

کیارش کامرانی دانشجوی زندانی را آزاد کنید

کیارش کامرانی دانشجوی زندانی که 2سال پی دی پی از عاشورا 88 به مرخصی نیامده است 

 

ناگفته هایی از مهدی کامرانی (برادر کیارش کامرانی زندانی سیاسی) در فیسبوک شخصیش

این نوشته را چند روز پیش نوشتم. دیروز می خواستم توی فیسبوک بگذارم. اما مغشوش و بی سر و ته بود. دلیلی دیگر هم داشتم  و آن امید به عفو پیش رو بمناسبت مذهبی  13 رجب و قولهای جورواجور دروغکی که به مادرم داده اند که اسم کیارش هم توی لیست هست و... . این بار شاید این دروغ راست می شد و از نوشتن نامه یی که ممکن بود محرک باشد و بهانه یی برای زندان ماندن کیارش منصرف شدم. اما به چند دلیل این نامه را می گذارم. اول اینکه معتقدم اگر "گمنام" های قبلی مثل حسن ناهید و محسن دگمه چی و خیلی قبلترها امیدرضا میرصیافی و اکبر محمدی و دیگرانی که در گمنامی جان داده اند و هنوز گمنامند را ما می شناختیم شاید شاخک ما و اطرافیان و به تبع ما جامعه حساس میشد و دیروز  هدی صابر مظلومانه جان نمی داد. دیگر اینکه اسم کیارش و 62 نفر دیگر را زیر شهادتنامه ای که بعد از شهادت هدی صابر منتشر شده دیدم و مطمئنم که عفو پیش رو هم لغو شد و شیران دربند ما هنوز و همچنان شرفشان را به رخ ما "آزاد" ها می کشند. این نوشته با اندک ویرایش: