Saturday, August 11, 2012

زلزله زدگان سهمی از رسانه ملی ندارند،خون مردم فلسطین و لبنان رنگین تر از هم میهنان ما

No comments:

Post a Comment