Sunday, August 19, 2012

حکم ۱۰ سال محکومیت امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی و دانشجوی دکترای دانشگاه تگزاس آمریکا تایید شده است.

No comments:

Post a Comment