Friday, August 24, 2012

حسین رونقی ملکی به اتهام “پخش مواد آلوده و غیر بهداشتی” برای زلزله زدگان آذربایجان ، به بند یک زندان تبریز منتقل شد…

No comments:

Post a Comment