Thursday, October 20, 2011

روز شمار انفرادی و شکنجه کوهیار گودرزی

Untitled

روز شمار انفرادی و شکنجه کوهیار گودرزی

82 روز  انفرادی و شکنجه

کوهیار 82روز قبل ربوده شد توسط مزدوران  گمنام  و بی هویت  ولی وقیح

کوهیار این روزها  در سلول انفرادی زیر فشارشکنجه و محروم از حد اقل حقوق انسانی ،به منظور اعتراف گیری قرار دارد

82 روز شکنجه، انفرادی صبر و استقامت و استواری

کوه مثل کوهیار

زندانیان سیاسی را از یاد نبریم

No comments:

Post a Comment