Wednesday, October 3, 2012

ظاهرا تحریم به اقشار پر در آمد بیشتر فشار آورده مردم طبقه ضعیف و متوسط جامعه نشستند جوک گفتند اما بازاریان به خیابان امدند

No comments:

Post a Comment