Thursday, July 12, 2012

ضایعه ای بزرگ برای هنر تئاتر: استاد حمید سمندریان در حسرت اجرای “گالیله” چشم از جهان فروبست

No comments:

Post a Comment